Združenje zasebnih lekarn

Cilji in interesi združenja


Cilji in interesi združenja so:

-          povezovanje in združevanje na področju dejavnosti zasebnih lekarn,

-          uresničevanje svojih interesov pri izvajanju lekarniške dejavnosti v RS,

-          sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi ipd.,

-          ustvarjanje kakovostne, varne in k pacientu usmerjene lekarniške dejavnosti z enakomerno dostopnostjo do lekarniških storitev za vse prebivalce Slovenije,

-          izmenjava dobrih praks, promocije dejavnosti združenja in članov združenja,

-          oblikovanje in posredovanje stališč ter zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje, ki vpliva na dejavnost lekarn,

-          organizacija dogodkov, izobraževanj in usposabljanj ter izdaje strokovnih  in informativnih  publikacij,

-          spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za nadaljnji razvoj stroke,

-          nudenje strokovne pomoči, zagotavljanja poslovnih informacij in nasvetov (zakonodaja, izobraževanje…),

-          uresničevanje drugih interesov združenja,

-          varovanje in zastopanje interesov članov združenja.


Programske usmeritve Združenja pa so predvsem:

-          spodbujanje skupnih interesov svojih članov,

-          zagovarjanje in vzdrževanje ustreznih standardov lekarniške dejavnosti,

-          zbiranje in proučevanje zakonov in ostalih predpisov, ki veljajo za lekarniško dejavnost, ter seznanjanje članov z njimi,

-          vzpostavljanje dialoga med državnimi organi pristojnimi za regulacijo in izvrševanje predpisov s področja lekarniške dejavnosti,

-          zavzemanje za vzpostavitev okolja, ki bo zagotavljalo strokovno in materialno neodvisnost lekarnarja in omogočalo tekmovalnost v smislu čim bolj kakovostne storitve za pacienta,

-          obveščanje javnosti o delovanju in stališčih združenja,

-          sodelovanje s sorodnimi združenji in organizacijami.


Združenje opredeli tekoče naloge v svojem letnem programu dela.